Kevin Fowler - Hell Yeah, I Like Beer

She was alone at a table for two
I said, now's the time to make my move
So I got me a beer and I bought her a sex on the beach
She saw that umbrell...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.