Kevin Fowler - Here's to Me and You

Got a week's worth of dirt on my collar
Done cashed my check, got a couple hundred dollars
Burnin' a hole in my blue jeans
I want to go somewhere w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.