Kevin Fowler - Girl in a Truck

She was raised on a farm in South Alabama
Yea the sweetest thing I've ever known
Daddy's little girl, but she could run with the boys
Gotta tell ya...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.