Kevin Fowler - Big River

Tin roof leaks when it rains
Bull frogs and crickets sing
Wise ole hoot owls watchin' everything
Moss hangin' in the trees
Fireflies dancin' in th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.