Kevin Fowler - Chippin' Away

Yeah, a lot people think
She's a little out of my league
Maybe I'm aiming too high, but that's okay
I'm chippin' away

Well, this morning, at the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.