Field Mob - BaKardi Slang

Yo yo
Silver turn it up, yeah
We gonna put you on to something brand new though
Nah mean?

Yo
We don't say, "You know what I'm sayin'?"
T-dot ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.