Field Mob - Converhation (Skit)

It ain't no converhation
Bitch no dimistration
Get the fuck up out my face before I spray yo ass in yo face bitch
You fuckin wit a grown man
Bitch you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.