Kevin Fowler - Loose, Loud and Crazy

I want to get loose, get loud, get crazy
Yeah it's been a long week I need a long neck to save me
I want to dance all night long
In the arms of a h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.