Kevin Fowler - Beer Season

I ain't gettin' up early, ain't sittin' outside
I've frozen my ass for the very last time
Settin' my sights on a brand new kind of prey
No sneakin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.