Kevin Fowler - Pound Sign (#?*!)

Dog-tired
Yeah, I'm wired
Uptight-er than an a-string
About to break

Tail-draggin'
A little ragged
Hangin' by a thread
That's startin' to fr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.