Barbara Cook - The Eagle and Me

River it like to flow
Eagle it like to fly
Eagle it like to feel
Its wings against the sky

Possum it like to run
Ivy it like to climb
Bird in ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.