Barbara Cook - Away in a Manger

Away in a manger, no crib for his bed,
the little Lord Jesus laid down his Sweet head.
The stars in the bright sky looked down where he lay,
The li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.