Barbara Cook - Anyone Can Whistle (from Anyone Can Whistle)

Anyone can whistle,
That's what they say-
Easy.
Anyone can whistle
Any old day-
Easy.
It's all so simple:
Relax, let go, let fly.
So someone t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.