Barbara Cook - There's a Small Hotel

I'd like to get away, Junior
Somewhere alone with you
It could be oh, so gay, Junior
You need a laugh
Or two

A certain place I know, Frankie
W...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.