Junior M.A.F.I.A. - Real Niggas

I'm not wit none of that
Standin' around lookin' cool and shit
I want you motherfuckers to jump the fuck up
And have some motherfuckin' fun
You u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.