Junior M.A.F.I.A. - Players Anthem

[Notorious B.I.G.]
Niggaz... bitches...
Uhh

[Chorus]
(Niggaz) Grab your dick if you love hip-hop
(Bitches) Rub your titties if you love Big Pop...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.