Kevin Fowler - Ain't Dead Yet

They keep tellin us stayin out all night long
Is just plain bad for your health
Drinkin beer all the time, cheap wine and whiskey
Is the same thing as...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.