Julie Zenatti - Belle la Vie

Elle n'est pas facile
Elle n'est pas docile
Moi je suis fragile
Je ne suis pas agile

Elle a ses raisons
Elle a ses saisons
Moi j'ai mes passions
Mes ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.