Fler - Ich Bleib Wie Ich Bin

Yo Fler, Andreas hier, ja äh doch nicht
So gute Nachrichten aus Partenheim, Staatsanwaltschaft Brom will doch nicht einstellen
Wir haben ihn jetzt ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.