Fler - Heiligtum

Rapper pilgern in die Street
Meine Wohnung ist ein Heiligtum
Rapper pilgern in die Street
Doch meine Wohnung ist mein Eigentum
Rapper beten für di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.