Fler - Legendary

Simes got that secret sauce

Bist du mit dir selbst zufrieden? (heh?)
Sag mir, was bringt dir dein Leben? (was?)
Sag mir, was hast du genommen? (w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.