Field Mob - It's Over

Yeh yeh you know it [3x]

[Singing] F.B.I.

Hey man F.B.I. [2x]

[Shawn Jay]
Say dem field mob cats relentless
Ashy to to classy's a classic
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.