Field Mob - Eat 'Em Up, Beat 'Em Up

I, I

You say you got a man at home
But he don't dig deep in ya guts
And he ain't freaky enough, But me
I eat um up, beat um up then switch sides...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.