Field Mob - My Wheels

Yeah, so brand new
It's a celebration bitches
Him and Chevrolet, him and Chevrolet
Let's go, Joe

24s on the donk go 'round and 'round
'Round and 'rou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.