Ruff Ryders - Dame Reggaeton (Skit)

[Hook]
Tell me what you want Mami is it my heart
you know it papi gimme reggeaton
tell me if you like it so I can be your man
you sure daddy gimme...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.