Ruff Ryders - Dope Money

Intro:
What what
You over there Styles?
Yeah dog
Second album nigga real L.O.X.
Blaze
We run the streets y'all know who to bet (C'mon) ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.