Eminem - I'm Gone

KaySlay! (Yeah) Yo..
Drama King! (Yeah!)
Check it out, check it out - O. Trice!
(Shady Records nigga, it's goin down once again boy)
It's just a s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.