Drake - Forever

One, two, three, four
Hey, hey, forever
Hey, hey, forever

It's you, and me
Movin' at the speed of light into eternity, yeah
Tonight, is the nig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.