Royce Da 5'9" - What the Beat

Niggas is like "Oh my God not you!"
Yes I'm in the flesh like hollow heads through your vest
No contest, M.E.-Eth Man's obsessed
With sex, drugs an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.