Eminem - Vegas

Got a shit-eatin' grin
Bitch, show me them itty-bitty titties again
We're in Sin City
Since when did we begin to get 'dicted to dope
Diggity, bitch, y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.