Catherine Zeta Jones - I Can't Do It Alone

My sister and I had an act that couldn't flop
My sister and I were headed straight fo the top
My sister and I earned a thou a week at least
Oh, sur...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.