Field Mob - Hit It for Free

Man I use to be stressed for bread. dead broke, jackin' off thinkin about big
Butts and daggets in bed. I been a crook I done took paychecks and fled....

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.