Mystikal - Bouncin' Back (Bumpin' Me Against the Wall)

You keep bumping me against the wall
Yeah I know I let you slide before
But until you seen me trust me
(You ain't seen bouncin' back)
You keep bumping...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.