Mystikal - Survival Of The Fittest

Yo, yo, what's up nigga? You know the streets is a jungle
You gotta survive out here
You need a strong mind to do the shit I do
You ever seen somet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.