Stadio - Ballando Al Buio

Pensi all'amore, pensando a me
Ti batte il cuore, dimmi perchè
Le paure che hai, i sogni incerti
Non confonderti mai, saran tuoi sempre
Senti ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.