Stadio - Noi come voi

Noi come voi
Aspettando che il sole smonti
Diciamo guarda che bei tramonti
E tutte le sere
Noi come voi
Cercando qualcuno che incontri
Qualcuno ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.