Stadio - Perché

Questa notte fa domande fa domande e le fa tutte a me
Proprio adesso che il mio cielo era quasi blu
Io ci provo, non ascolterò
Guarderò dall'altra ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.