Stadio - Immagini del nostro amore

La gioia non consente
Alla mente di dormire
È quasi l'alba
Io ti sento respirare
Nella penombra il tuo viso
Affilato riposa
Ti sei stancata per darti
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.