O.C. - Paradise

[O.C.]
Yeah, uhh
Rock on the boards, why'know?
Hahahahahaha, yeah
Yeah yeah, what what
Yo, yo

Whatever I write, I abide by, sayin what I mean
Meanin ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.