O.C. - Time's Up

You lack the minerals and vitamins, irons and the niacin
Fuck who that I offend, rappers sit back I'm bout to begin
Bout foul talk you sqwak, never ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.