Barbara Cook - I Must Have That Man!

Don't want my mammy
I don't need a friend
My heart is broken, it won't ever mend
I ain't much carin'
Just where I will end
I must have that man ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.