Barry Manilow - Look to the Rainbow

On the day I was born
Set me father said he
I've got an elegent legacy waiting for me
It's a rhyme for your lips
It's a song for your heart
To si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.