Barbara Cook - Where's the Mate for Me? / Make Believe

Who cares if my boat goes upstream,
Or if the gale bids me go with the river's flow?
I drift along with my fancy
Sometimes I thank my lucky stars m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.