Junior M.A.F.I.A. - Young Casanovas

One two we don't stop
C'mon c'mon we won't stop
We won't stop you don't stop

You already know that I am the man
and I'm always right and nev...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.