Shaquille O'Neal - Men of Steel

[Ice Cube]
I'm sick wit' it but it'll still take ten of why'all
To take the Emperor's temperature
Can I represent wit' ya?
Smokin' hemp wit' ya
P...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.