Christina Aguilera - Tilt ya head back

Yeah, that's tight (uh)
Check it, drop the drum right (yeah)
Put some horns in it, woo! (that's right)
Do it again (yeah yeah, ha oh oh alright, ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.