Shaquille O'Neal - Best to Worst

featuring Peter GunzChorus: Peter GunzI'm sending rappers to heaven

so call me uplifting

I greet ya defeat ya

take all y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.