Christopher Williams - Dreamin'

Don't wake me, I'm dreaming
Don't wake me, I'm dreaming

If I'm dreaming
Then just let me sleep
Don't wake me up
Till my dream is complete

If...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.