Christopher Williams - Let's Get Right

Leave a message at the tone
Yo, pick up the phone, it's me
Pick up the phone
You heard me

Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah
Oh, oh, yeah, honey,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.