Christopher Williams - Please, Please, Please

Please, please
Please, please, baby
Just come and see me tonight
You need to be right by my side

I'm on my knees, knees
Knees, knee, baby
And we will...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.